ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Felelős Vállalkozásokért Alapítvány (székhelye: 1215 Budapest Károli Gáspár utca 56.; adószám: 18875906-1-43; „Adatkezelő” számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet („GDPR”) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”) alkotja.

 

1. Az Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Felelős Vállalkozásokért Alapítvány

Címe: 1215 Budapest Károli Gáspár utca 56

Telefonszáma: +36 30 2426767

E-mail címe: budapest@impacthub.net

Az adatkezelés helye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2.

2. Általános rendelkezések

 

2.1. Az Adatkezelő valamennyi nyilvános elérhetőségén valamennyi felhasználó felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. A „Kapcsolat” menüpontot igénybe vevő felhasználók az elektronikus üzenetnek az ott feltüntetett e-mail címre történő elküldésével önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az adataikat az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott módon, elektronikusan kezelje.

Az e-mail elküldésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul nevének, e-mail címének, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adatainak, pl. telefonos elérhetőségének az Adatkezelő általi, a 2.2. pontban megjelölt célra való felhasználásához.

2.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő vállalkozásfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódóan a SIA – Social Impact Award potenciális kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás.

 

2.3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja.

 

3. Az adatkezelés szabályai

 

3.1. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli az érintettek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatait. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor köteles betartani a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvét, a célhoz kötöttség elvét, az adattakarékosság elvét, a pontosság elvét és a korlátozott tárolhatóság elvét, valamint az integritás és a bizalmas jelleg elvét. Az Adatkezelő felelős ezeknek az elveknek a betartásáért és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

3.2. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 

3.3. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag feladatai teljesítése során, meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a cél eléréséhez szükséges legkisebb mértékben és legrövidebb ideig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezel.

 

3.4. Az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintettek hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

3.5. Az Adatkezelő védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

4. Az érintett (felhasználó) jogainak érvényesítése

 

4.1. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban biztosítja az érintett jogainak érvényesülését.

4.2. Az érintett tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, valamint kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

 

4.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

4.4. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, elsősorban email útján (budapest@impacthub.net), vagy postán (1053 Budapest, Ferenciek tere 2.).

 

4.5. Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, és erről a kérelmezőt tájékoztatja. Ez esetben az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók. Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja.

 

4.6. Az érintett panasz esetén elsőként az Adatkezelőhöz fordulhat (budapest@impacthub.net). Amennyiben az érintett (felhasználó) úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) panasszal élhet, vagy

b) bírósághoz fordulhat.

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős.

5. Egyéb rendelkezések

 

5.1. Cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő a Weboldal név nélküli meglátogatása során keletkezett adatokat kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, statisztikai célokra, a rendszer biztonságának növelésére, a jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és a Weboldal fejlesztése céljából használja fel. Ezek az adatok nem minősülnek személyes adatnak és az Adatkezelő ezeket nem kapcsolja össze személyes adatokkal; ezek az adatok a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők és önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint azonosítani.

Az Adatkezelő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, stb.) úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A Weboldal által működtetett sütik alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) szakasza értelmében az érintett előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli.

A sütik a látogató által használt böngészőben tilthatók le.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató készítésének dátuma: 2021. március 1.

Fiatal társadalmi innovátorok hálózata, akik a szándékot cselekvéssé alakítják