KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMU ve KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİNE VE AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA FORMU

 

Impact Hub İstanbul Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Ofis Hizmetleri ve Ticaret A.Ş (bundan böyle “Impact Hub” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli Girişimcilerimiz olmak üzere Impact Hub ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

b) Doğru ve güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Tipleri, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanakları

 

Impact Hub olarak bizler siz değerli Kuluçka Programına başvuru yapan girişimcilerimize hizmet verebilmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Buna göre aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlarla işlenecektir.

 1. Kimlik, İletişim ve Lokasyon Verileri

Tarafınıza ait İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fıkrasının c ve ç bentleri uyarınca Impact Hub tarafından başvurunuz kapsamında yapılacak değerlendirmelerden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile Impact Hub’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında işlenecektir. Bu kapsamda girişim projenizin sunumu, değerlendirilmesi, idari konularda tarafınıza ulaşılabilmesi, tarafınıza verdiğiniz onay kapsamında ticari elektronik ileti gönderimi yapılması için tarafınıza ait Ad-Soyad bilgisi, doğum yılı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve bulunduğunuz şehir bilgileri işlenebilecektir.

 1. Eğitim ve Çalışma Hayatı Bilgileri

Tarafınızın paylaşmayı seçmesi halinde mezun olduğunuz okul ve fakülteniz ile çalışma hayatında bulunduğunuz mevcut sektör ve unvan bilgisi Kanun’un 5/2 fıkrasının c bendi uyarınca Impact Hub tarafından tarafınızca talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir. Bu kapsamda ilgili olduğunuz alanlar analiz edilerek bu alanlara yönelik olarak Impact Hub etkinlikleri hakkında tarafınıza bilgi verilecektir.

 

 1. IP Bilgileri

Tarafınıza ait bilgisayar üzerinden oluşturulan MACID ve Internet Protocol (“IP”) bilgileri Kanun’un 5/2 fıkrasının a bendi uyarınca Kanun yükümlülük gereğim Impact Hub tarafından sağlanacak internet hizmetinin denetimini sağlamak amacıyla işlenecek ve talep halinde devlet kurumları ile paylaşılacaktır.

 

 1. Proje Fikri ve Proje’nin Detayları

Kuluçka Programı başvurunuza konu Proje’ye ilişkin her türlü fikri ve sınai hakkınız, bu hakkınızı oluşturan Proje’nin detayları, çizimleri, planları, finansal tabloları ve sunumlarına ilişkin her türlü içerik bilgisi Kanun’un 5/2 fıkrasının c bendi uyarınca Impact Hub tarafından tarafınızca talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir. Bu kapsamda ilgili veriler Kuluçka başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlenecektir.

 

 1. Görüntü ve Ses Verileri

Kuluçka Başvurunuzun kabulü halinde yapacağınız fiziki/çevrimiçi başvuru ve görüşmelerde paylaşacağınız özel nitelikli veri statüsünde değerlendirilebilecek ses, fotoğraf ve görüntü kayıtlarınız Kanun’un 5/2 fıkrasının c bentleri uyarınca Impact Hub tarafından sağlanacak hizmetlerden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve ilgili verilerin yurtdışına aktarımı halinde Kanun’un 5/1 fıkrasına göre açık rızanıza istinaden işlenecektir. İlgili kişisel verilerin tarafınızca paylaşılmaması veya paylaşım sonrasında paylaşımın durdurulmasını talep etmeniz durumunda etkinliklerin ve görüşmelerin niteliği gereği ses ve/veya görüntülü olarak verilmesi gerektiğinden ilgili hizmet sunumu kısıtlanabilecektir.

Belirtmek isteriz ki açık rızanız kapsamında tarafınızdan işlenmesi için talep edilen kişisel verilere ilişkin olarak işleme ve/veya aktarım onayını vermemeniz halinde Impact Hub vereceği hizmeti sınırlandırılmak zorunda kalabilir. Bu kapsamda hizmet talebinde bulunmak için kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik açık rıza onayı vermek zorunda olmadığınızı vurgulamak isteriz.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararına istinaden belirlenmiş önlemlere uygun bir şekilde işlenecek ve muhafaza edilecektir.

 

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından işleneceği belirtilen tüm veriler Impact Hub’a sunucu ve altyapı hizmet sağlayan iş ortağı şirketler ve Etkinlik Ortağı Şirket ile Kanun’da belirtilen şartlarda veya açık rızanızın varlığı halinde paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli Girişimcilerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Impact Hub’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler

 

Buna göre, ilgili kişiler;

 

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

 1. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 1. Yeşilce Mahallesi Emirşah Sokak No:21 Kağıthane, İstanbul Türkiye 34418 yazılı olarak veya;
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Impact Hub’a daha önce bildirilen ve Impact Hub’ın bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk.istanbul@impacthub.net adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

 

Bu yollar haricinde siz Girişimcilerimiz tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 5. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 1. Başvuruların Cevaplandırılması

Impact Hub’a gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİNE VE AKTARIMINA İLİŞKİN

AÇIK RIZA BEYANI

Kişisel verilerimin korunmasına, işlenmesine ve depolanmasına yönelik olarak tarafıma iletilen Aydınlatma Metnini okuduğumu, bilgilendiğimi beyan ederim. Bu çerçevede başvuru yaptığım Kuluçka Porgramı kapsamında başvurumun olumlu neticelenmesi halinde aşağıda yer verilen özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin belirtilmiş amaçlar çerçevesinde Impact Hub İstanbul Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Ofis Hizmetleri ve Ticaret A.Ş (“Impact Hub”) tarafından işlenmesine ve;

 1. Çevrimiçi etkinlik ve görüşme hizmetlerinin verilmesine ilişkin Kimlik ve İletişim Bilgileri ile özel nitelikli verilerim olan ses ve görüntü verilerimin merkezi Amerika Birleşik Devlerinde bulunan Zoom Video Communications Inc. tarafından yönetilen Zoom uygulaması ile,
 2. Çevrimiçi etkinlik başvurularının alınması, anketlerin düzenlenmesi ile etkinlik ve görüşme hizmetlerinin verilmesine ilişkin Kimlik ve İletişim Bilgileri ile özel nitelikli verilerim olan ses ve görüntü verilerimin merkezi Amerika Birleşik Devlerinde bulunan Google LLC tarafından yönetilen Google Workplace uygulaması ile,
 3. Etkimlik Katılımcılarıı ve Impact Hub çalışanları ile çevrimiçi haberleşme, yazışma, iletişime geçme hizmetlerinden yararlanılmasına ilişkin isim-soyisim, e-posta ve talebim halinde görüntü verilerimin İrlanda Cumhuriyetinde Kurulu Slack Technologies Limited Şirketi ile,
 4. Çevrimiçi/fiziki etkinlik başvurularının alınması, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, anket çalışmalarının yapılmasına ilişkin olarak isim-soyisim, e-posta ve kayıt için gerekli diğer kimlik ve iletişim bilgilerimin Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu Eventbrite Inc. Şirketi ile,
 5. Sosyal Medya’da İçerik paylaşımına ilişkin özel nitelikli verilerim olan ses ve görüntü verilerimin Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu Twitter Inc. Şirket ile,
 6. Sosyal Medya’da İçerik paylaşımına ilişkin kişisel verilerim olan isim, soyisim, mesleki deneyimlerim ve özel nitelikli verilerim olan ses ve görüntü verilerimin İrlanda’da kurulu LinkedIn Ireland Unlimited Company Şirketi ile,
 7. Sosyal Medya’da içerik paylaşımına ilişkin özel nitelikli verilerim olan ses ve görüntü verilerimin Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu Facebook Inc. Şirketi ile,
 8. E-posta iletim hizmeti kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerimin merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp Şirketi ile,
 9. Dokuman yönetimi kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerim ile faturalama bilgilerimin merkezi Çek Cumhuriyetinde B it Carvers, s. r. o. (“Hubble”) Şirketi ile,
 10. Katılım sağlanan etkinliğin yürütülmesi, etkinlik başvurularının değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve yayımlanması ve duyurulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kimlik, iletişim verilerim ile görsel-işitsel verilerimin Impact Hub tarafından belirlenecek diğer etkinlik katılımcıları, mentörler, eğitmenler ve iş ortakları ile,

Paylaşılmasına ve işbu kişisel verilerimin yukarıda sayılan yurtdışında kurulu tüzel kişilerin uygun gördüğü ülkelerde bulunan sunucularda muhafaza edilmesine özgür irademle izin verdiğimi işbu dokumanı elektronik ortamda onaylamak suretiyle beyan ederim.

 

Geleceği şekillendiren gençlerden oluşan bir topluluk!